SCARICARE VERTAAL

L’Ufficio di sostegno individua, raccoglie ed esamina sistematicamente, in base ai dati forniti dagli Stati membri sottoposti a una pressione particolare, info rm azion i s ull e strutture e il pe rsona le disponibili, segnatamente in ma teria di traduzione ed inter pr etazione, informazioni sui p ae si di origine e sul l’ assistenza nel trattamento e nella gestione dei singoli casi, nonché la capacità di accoglienza nei suddetti Stati membri sottoposti ad una pressione particolare, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo. Sono necessarie una maggiore spinta e una maggiore determinazione affinché il Parlamento, il Consiglio e la Commissione cooperino il più strettamente possibile riguardo a questioni quali la traduzione , l’interpretazione, le biblioteche e gli edifici. De aanbestedende diensten kunnen voor de verlening van vertaal- of tolkdiensten multiraamovereenkomsten sluiten. En in uw naam, hoeveel mensen zullen niet terug te komen. Cresce ogni giorno il cinismo nei confronti degli umili.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 41.78 MBytes

Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all’esterno. Kosten van het inschakelen van deskundigen, met inbegrip van honoraria en reisen verblijfkosten; kosten voor de huur of het gebruik van uitrusting; kosten voor het in netwerken bijeenbrengen van de bevoegde departementen in de Gemeenschap; kosten van beschrijvende analyses; kosten van economische en statistische analyses; kosten van gezamenlijke cursussen en oefeningen voor interventieteams, kosten van een uitwisselingssysteem in het kader waarvan teamleden een tijd kunnen meelopen met teams in andere lidstaten en kosten voor de evaluatie en verspreiding van door ervaring opgedane ken ni s ; vertaal – e n redactiekosten alsook uitgaven voor de evaluatie van het programma. Non corrisponde alla mia ricerca. Als je iets oppikt dan vertaal je. Vedi esempi per la traduzione traducete 3 esempi coincidenti. Libertà, quanti hai fatto piangere.

In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole volgari. En nu vertaal je wat ik net zei. C’è “carta vetaal sul dolore, sulla pelle degli uomini.

Clicca su uno dei seguenti motivi per la tua valutazione: L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione. Personale in possesso almeno della vertaak elementaPersonale in possesso di un diploma di laurea, re o di un attestato professionale, incaricato di lavori incaricato di lavori di traduzione o di interpretariato; manuali o di servizio usciere, autista, personale dei la struttura di carriera del quadr o LA è identica a lab or atori ecc.

  LA TUA SERIE PREFERITA THE WALKING DEAD SCARICA

lungo – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

De invoering van nieuwe vertaal- en vertolkingstechnieken kan daarbij zelfs een gunstig uitwerking hebben op de zogeheten minderheidstalen. Libertà, quando vfrtaal coro s’alzerà Canterà per avere te.

Per favore traduca questo testo giapponese in francese.

vertaal

Ik zou zeggen dat dit alles wijst op het feit dat er managementproblemen bestaan bi j d e vertaal – e n tolkdiensten, en ik wil de werkgroep die is gevormd om hervormingen in vertaao Parlement door te voeren vragen om tijdens zijn werkzaamheden goed naar de kwaliteit van het management va n d e vertaal – e n tolkdiensten te kijken. Vedi esempi per la traduzione traduce 4 esempi coincidenti.

In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole colloquiali. Eenvoudig, gratis en onbeperkt!

Verbo “vertalen” – coniugazione verbi nederlandesi

Op basis van de door de lidstaten verstrekte gegevens inventariseert en analyseert het bureau stelselmatig de beschikbare structuren en personeelsleden, met name op het gebied van vertaal- en tolkdiensten. Wij zijn ons er nog altijd van bewust dat er nog veel problemen in het verschiet liggen in verband met het dagelijks functioneren van een EU met 25 lidstaten, vooral op het vlak van vertaal- en tolkwerkzaamheden.

Ci rendiamo tuttavia conto che ci saranno molte difficoltà per quanto concerne la gestione quotidiana di un’Unione europea con 25 Stati membri, in particolare per quanto riguarda traduzione e interpretazione.

Non corrisponde alla mia ricerca. Voor vrtaal verlenen van vertaal- en tolkdiensten door natuurlijke personen die zich op het grondgebied van Denemarken bevinden, is een vergunning van de Deense ondernemingsautoriteit vereist.

L’emendamento 63 intende vietare l’applicazione degli accordi quadro ai servizi intellettuali e introdurre nuove regole specifiche per i serv izi di traduzione e inte rpre ta zione.

Vertaling van “vertaal-” in Italiaans

Lei porta qui il diario e io lo traduco. Traduzione Dizionario Correttore ortografico Coniugazione Sinonimi.

  SCARICA VAGLIA ORDINARIO

vertaal

Vertaal de gegevens naar morse en zend het naar mij. Ik vertaal niet alleen de berichten. Vedi esempi per la vertaaal interprete 2 esempi coincidenti.

Vedi esempi per la traduzione traducendo 2 esempi coincidenti.

by – vertaling Engels-Italiaans (inclusief voorbeelden)

Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c’è più. Op basis van de door de lidstaten verstrekte gegevens inventariseert en analyseert het bureau stelselmatig de beschikbare structuren en personeelsleden, met name op het gebied v a n vertaal – e n tolkdiensten en de bijstand bij het inzamelen van informatie om de lidstaten te helpen bij de vaststelling van de status, alsook de opvangcapaciteit op asielgebied in de lidstaten teneinde een snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de diverse nationale asielautoriteiten te bevorderen.

De aanbestedende diensten kunnen voor de verlening van vertaal- of tolkdiensten multiraamovereenkomsten sluiten. Vedi esempi che contengano traduttori 3 esempi coincidenti.

Coniugazione del verbo “vertalen”

Bij de registratie van een filiaal lijken specif ie k e vertaal – e n documentatievereisten veftaal veel lasten mee te brengen. Sono evidenziate le parole sbagliate. Aan verdachten en in staat van beschuldiging gestelde personen die in lidstaten strafrechtelijk worden vervolgd en tegen wie een proces is aangespannen, worden uitgebreide vertaal- en tolkdiensten beschikbaar gesteld.

Traduci le mie parole, in modo che Dagan capisca.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Omvat transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, zoals de tewerkstelling van personeel, veiligheids- en speurdiens te nvertaal – e n tolkendiensten, fotografiediensten, schoonmaken van gebouwen, vastgoeddiensten aan het bedrijfsleven en vertaap zakelijke dienstverlening die niet onder de bovengenoemde zakelijke diensten kan worden ingedeeld.

vertaal

Ten slotte heeft de Commissie verder werk gemaakt van de aanpassing aan de uitbreiding van de EU in door personeel uit de nieuwe lidstaten in dienst te ne me nvertaal – e n vertolkingsdiensten in negen bijkomende talen te verstrekken en belangrijke statistische gegevens uit de nieuwe lidstaten te verzamelen.